Skolestruktur

Våler kommune har pr i dag 3 barneskoler med henholdsvis 45, 66 og 137 elever. Dette er tre små skoler. Det er tre bittesmå skoler. Om vi slår de sammen til en skole er det fortsatt en liten skole. Ikke bare er det tre bittesmå skoler som kan bli en liten om de slås sammen, med det er attpåtil tre bittesmå skoler så nærme hverandre at det nesten er gangavstand mellom. De er i hvert fall så nærme at om en elev bor midt mellom alle tre så har han neppe rett på skoleskyss til noen av dem. Tror jeg da. Akkurat det får jeg ikke sjekket, fordi skolene er så små at de ikke er merket av på google maps engang.

Hvorvidt det er bra eller dårlig å ha tre bittesmå skoler eller en liten kan diskuteres. Om man forsøker å støtte seg til forskning så vil man finne omtrent det man ønsker. Det finnes noen bastante forskere som mener at bittesmå skoler gjør elevene vesentlig dårligere til det meste, og det finnes noen bastante forskere som mener at bittesmå skoler gjør elevene litt bedre til det meste. Ingen norske studier er fullgode på området. De studiene som er utført er ikke randomiserte og ikke tilstrekkelig korrigerte for andre faktorer. Internasjonale metastudier viser at det omtrent ikke spiller noen rolle. Men bare for å ta det med internasjonale studier; de er virkelig ikke tilpasset norske forhold. Internasjonalt sett er alle barneskoler med færre enn 300 elever regnet som små skoler.

Det vi bør være mest opptatt av er hvilke pedagogiske muligheter tre bittesmå skoler gir i forhold til en liten skole. Det finnes svært gode argumenter for at enkelte læringsøkter bør være heterogene, altså at elevene har blandet kunnskapsnivå i utgangspunktet. Det er påvist at det er nyttig både for den sterke og den svake eleven at de jobber sammen i enkelte tilfeller. Det finnes like gode argumenter for at enkelte læringsøkter bør være homogene, altså at elevene som deltar i økten har mest mulig likt kunnskapsnivå i utgangspunktet. Det er ingen grunn til at de som har full kontroll på tema ser og hører på en grundig tavleundervisning med konkretisering og eksemplifisering – de hadde hatt mer utbytte av mengdetrening. I en bitteliten skole er det i større grad gitt at læringsøkten må være heterogen. For eksempel kjøres nå 1-3 trinn sammen på en av skolene. Det er nyttig i noen av læringsøktene, men ikke i alle. For å forklare dette med et konkret eksempel: I noen timer er det lurt om elever med forskjellig forståelse av brøk jobber sammen, mens i andre timer er det lurt om de som ikke har forstått brøk får en tydelig gjennomgang og de som har forstått brøk får jobbe med mengdetrening. Å slå sammen skolene til en vil ikke ta bort muligheten for å ha heterogene grupper, mens å ikke slå sammen skolene tar i stor grad bort muligheten for å ha homogene grupper.

En skole med flere elever og flere lærere gir rett og slett flere muligheter enn tre bittesmå skoler med få lærere.

Det har blitt skrevet at økonomi ikke skal være en vesentlig del av denne høringsrunden. Det kan man kanskje skrive og til nød kanskje mene, men det er urealistisk at det ikke dukker opp som et tema. Det er unektelig litt dyrt å ha tre skolebygninger og tre administrasjonsenheter når man kunne hatt en. Drømmesituasjonen for oss foreldre hadde vært om pengeforbruket per elev ble holdt på samme nivå mens kostnader som ikke kommer eleven direkte til gode gikk ned. Vi bør nok innse at en sammenslåing av skolene i løpet av relativt kort tid vil bli et incentiv til å kutte kostnadene. Det er ikke akkurat sånn at pengesekken til kommunen bugner over om dagen, og det ser ikke ut til at den sekken går lysere tider i møte i overskuelig fremtid. Økonomisk sett vil det ta litt tid før en ser effekten av en eventuell sammenslåing, men man trenger ikke være hverken økonom eller matematiker for å se at den vil komme på sikt. Det vi som foreldre da kan håpe på er at de fleste av lærerkreftene beholdes, og at innsparingen skjer rent administrativt og bygningsmessig. I starten, kanskje til og med kostnadene ikke trenger å gå ned, men at kommunen kan ruste opp skolen til den holder minst alle lovpålagte krav, herunder undervisning i digitale ferdigheter, krav om gratisskole og innsetting av kvalifiserte vikarer når det trengs.

Det utvilsomt både pedagogisk og økonomisk gunstig å slå sammen skolen til en. Dessverre er det ingen av skolene som per i dag kan ta i mot alle elevene, og en eventuell ombygging av en skole vil ta noe tid. Det som bør iverksettes er sammenslåing av tre skoler til to så snart det lar seg gjøre, og deretter sammenslåing av de to til en så snart det lar seg gjøre. Førstnevnte bør være mulig fra neste skoleår, og sistnevnte etter et par år.

For å illustrere hvor absurd dagens skolestruktur er, la oss gjøre et lite tankeeksperiment. La oss tenke at vi hadde bare en skole, og plutselig ble det foreslått å flytte ut noen få elever og og noen få ansatte til to forskjellige ledige bygg noen få kilometer unna. Det hadde neppe vært særlig populært. For det er vel ingen som ønsker å dele skolene våre i enda flere små?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *